• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji: „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować”

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

Autor innowacji:     Wiesława Loch, Teresa Jońca

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: Zajęcia rozwijające kreatywność

Data wprowadzenia innowacji: 19.02.2020 r.

Data zakończenia innowacji:       26.06.2020 r.

I Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określające 8 kompetencji kluczowych. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować” oraz zdobyte w nim doświadczenia. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków 8 kompetencji

kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez

doświadczanie i eksperymentowanie.

Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji

kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, robotyki, zagadki logiczne czy też problemy, do rozwiązania których niezbędna będzie umiejętność tworzenia algorytmów.

 

II Opis innowacji:

Wstęp:

Istnieją kompetencje, które są nam potrzebne w dorosłym życiu, w pracy zawodowej,

w relacjach społecznych. To, czy będziemy je kształcić już od najmłodszych lat oraz to, w jaki sposób będziemy to robić, wpływa na poziom kompetencji jaki osiągnie dziecko w dorosłym życiu, a to z kolei decyduje o tym, jak sobie w nim poradzi.

Zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określają 8 wzajemnie ze sobą

komplementarnych kompetencji kluczowych.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać.

Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja

uwzględniająca kształtowanie 8 kompetencji kluczowych poprzez edukację opartą na

modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics).

Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

Zaproponowane w ramach innowacji „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować” aktywności, wspierać będą rozwój każdej z kompetencji kluczowych, pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane, niezależnie od tego, jaką ścieżkę zawodową wybierze nasz wychowanek w przyszłości.

 

III Cele innowacji:

 • Kształtowanie 8 kompetencji kluczowych.
 • Rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych

problemów, kreatywności.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych

rozwiązań.

 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

IV Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

 

V Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki).
 • Roboty edukacyjne-Ozobot.
 • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.
 • Tablica multimedialna .

VI Korzyści wdrożenia innowacji:

Uczniowie:

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów.
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych.
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.

Nauczyciele:

 • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy.
 • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje.

Rodzice uczniów:

 • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko.
 • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci.

Placówka:

 • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne.
 • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym .

VII Częstotliwość zajęć:

 

Dwa razy w miesiącu (zajęcia główne, skupione na kształtowaniu jednej kompetencji

kluczowej, będą uzupełniane aktywnościami o różnym charakterze i różnej częstotliwości,

tak aby dziecko posiadało nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które

przełożą się w przyszłości na przyjmowanie przez niego odpowiednich postaw).

 

VIII Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego  dlaI etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem i rozszerzeniem):

8 bloków zajęć:

 • Rozumiem i tworzę informacje
 • Wielojęzyczność, to więcej niż posługiwanie się językiem obcym
 • Liczę, badam, konstruuję, tworzę
 • Bezpieczny krok w cyfrowy świat
 • Ja, ty, my - mój świat, świat mojego otoczenia
 • Lubię i potrafię się uczyć
 • Myślę, czuję, empatycznie patrzę na świat
 • Mały, wielki przedsiębiorca.

Każdy z wyżej wymienionych bloków zajęć składać się będzie z zajęć głównych

wprowadzających i szeregu aktywności wspomagająco-uzupełniających.

W każdym bloku przewijać się będzie główny bohater (mała dziewczynka Ania), która

zdobywać będzie kolejne umiejętności. Razem z nią dzieci zdobędą wiedzę, wykształcą umiejętności, które pomogą im przyjmować właściwe postawy.

 

IX Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

 

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów,

ankieta z rodzicami, wywiad z uczniami i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć

wnioski oraz wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Back to top