• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji: „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować”

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

Autor innowacji:     Wiesława Loch, Teresa Jońca

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: Zajęcia rozwijające kreatywność

Data wprowadzenia innowacji: 19.02.2020 r.

Data zakończenia innowacji:       26.06.2020 r.

I Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określające 8 kompetencji kluczowych. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować” oraz zdobyte w nim doświadczenia. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków 8 kompetencji

kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez

doświadczanie i eksperymentowanie.

Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji

kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, robotyki, zagadki logiczne czy też problemy, do rozwiązania których niezbędna będzie umiejętność tworzenia algorytmów.

 

II Opis innowacji:

Wstęp:

Istnieją kompetencje, które są nam potrzebne w dorosłym życiu, w pracy zawodowej,

w relacjach społecznych. To, czy będziemy je kształcić już od najmłodszych lat oraz to, w jaki sposób będziemy to robić, wpływa na poziom kompetencji jaki osiągnie dziecko w dorosłym życiu, a to z kolei decyduje o tym, jak sobie w nim poradzi.

Zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określają 8 wzajemnie ze sobą

komplementarnych kompetencji kluczowych.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać.

Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja

uwzględniająca kształtowanie 8 kompetencji kluczowych poprzez edukację opartą na

modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics).

Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

Zaproponowane w ramach innowacji „Klucz do kompetencji z Uczymy dzieci programować” aktywności, wspierać będą rozwój każdej z kompetencji kluczowych, pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane, niezależnie od tego, jaką ścieżkę zawodową wybierze nasz wychowanek w przyszłości.

 

III Cele innowacji:

 • Kształtowanie 8 kompetencji kluczowych.
 • Rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych

problemów, kreatywności.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych

rozwiązań.

 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

IV Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

 

V Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki).
 • Roboty edukacyjne-Ozobot.
 • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.
 • Tablica multimedialna .

VI Korzyści wdrożenia innowacji:

Uczniowie:

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów.
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych.
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.

Nauczyciele:

 • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy.
 • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje.

Rodzice uczniów:

 • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko.
 • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci.

Placówka:

 • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne.
 • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym .

VII Częstotliwość zajęć:

 

Dwa razy w miesiącu (zajęcia główne, skupione na kształtowaniu jednej kompetencji

kluczowej, będą uzupełniane aktywnościami o różnym charakterze i różnej częstotliwości,

tak aby dziecko posiadało nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które

przełożą się w przyszłości na przyjmowanie przez niego odpowiednich postaw).

 

VIII Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego  dlaI etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem i rozszerzeniem):

8 bloków zajęć:

 • Rozumiem i tworzę informacje
 • Wielojęzyczność, to więcej niż posługiwanie się językiem obcym
 • Liczę, badam, konstruuję, tworzę
 • Bezpieczny krok w cyfrowy świat
 • Ja, ty, my - mój świat, świat mojego otoczenia
 • Lubię i potrafię się uczyć
 • Myślę, czuję, empatycznie patrzę na świat
 • Mały, wielki przedsiębiorca.

Każdy z wyżej wymienionych bloków zajęć składać się będzie z zajęć głównych

wprowadzających i szeregu aktywności wspomagająco-uzupełniających.

W każdym bloku przewijać się będzie główny bohater (mała dziewczynka Ania), która

zdobywać będzie kolejne umiejętności. Razem z nią dzieci zdobędą wiedzę, wykształcą umiejętności, które pomogą im przyjmować właściwe postawy.

 

IX Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

 

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów,

ankieta z rodzicami, wywiad z uczniami i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć

wnioski oraz wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Back to top

Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku sprawy związane ze Szkołą Podstawową nr 4 należy kierować na adres poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronie Szkoły w zakładce "kontakt"). Do Państwa dyspozycji pozostaje w sprawach pilnych również numer telefonu: 572326755. Pocztę tradycyjną oraz inne dokumenty należy pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2. Za utrudnienia przepraszamy!