E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w naszej szkole jest organizowana zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, „Procedurą organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu” oraz „Strategią działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu”.

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowani są uczniowie na wniosek rodzica, wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty pracującego z dzieckiem. Objęcie ucznia pomocą nie wymaga posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może wynikać jedyniez rozeznania jego potrzeb.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz organizowana jest w formie:

 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.

Rodzice uczniów mogą skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w formie:

 • porad;
 • konsultacji;
 • warsztatów;
 • szkoleń.

KORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły