E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w naszej szkole jest organizowana zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, „Procedurą organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu” oraz „Strategią działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu”.

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowani są uczniowie na wniosek rodzica, wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty pracującego z dzieckiem. Objęcie ucznia pomocą nie wymaga posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może wynikać jedyniez rozeznania jego potrzeb.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz organizowana jest w formie:

 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.

Rodzice uczniów mogą skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w formie:

 • porad;
 • konsultacji;
 • warsztatów;
 • szkoleń.

KORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2