• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Nasi partnerzy

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

http://www.pcksandomierz.cba.pl

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny PCK, w województwach - Oddziały Okręgowe, a na szczeblu powiatowym - Oddziały Rejonowe.

Oddział Rejonowy PCK znajdujący się przy ul. Mariackiej w Sandomierzu to instytucja nadrzędna dla szkół z naszego powiatu. Oddział koordynuje pracę szkół, zachęca do udziału w różnorodnych akcjach promujących dbałość o zdrowie, do włączania się w akcje na rzecz osób potrzebujących, prezentuje sposoby udzielania pierwszej pomocy. PCK inspiruje uczniów do udziału w konkursach.

Nauczyciele wraz z opiekunem koła PCK oraz uczniowie gimnazjum, a obecnie szkoły podstawowej, regularnie współpracują z Oddziałem Rejonowym PCK od 1999r.

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

https://sandomierz.naszdps.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu znajduje się przy ulicy Czyżewskiego. Zapewnia on warunki do życia seniorom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Od 2006 roku szkoła współpracuje z DPS, organizując dla mieszkańców koncerty, przedstawienia, uczestnicząc w warsztatach kulinarnych, wycieczkach oraz zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.

Caritas Diecezji Sandomierskiej

http://www.sandomierz.caritas.pl/

Caritas jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Caritas realizuje swoją misję poprzez m.in. organizowanie pomocy o charakterze charytatywnym.

Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się m.in. w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna.

Siedziba Caritas w Sandomierzu, z którą współpracuje nasza szkoła, znajduje się przy ul. Opatowskiej.

Dom Dziecka w Stalowej Woli

https://www.domydziecka.org/

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, która zapewnia im całodobową opiekę, kształcenie oraz zaspokaja ich podstawowe potrzeby. Współpraca z Domem Dziecka w Stalowej Woli rozpoczęła się w 2007 roku. Uczniowie gimnazjum a później szkoły podstawowej zbierali dary dla dzieci z domu dziecka, przygotowywali inscenizacje i przynajmniej raz w roku szkolnym odwiedzali tę placówkę.

Fundacja Kocia Wyspa

https://kociawyspa.org/

Fundacja Kocia Wyspa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.Zajmuje się pomocą bezdomnym i wolno żyjącym kotom. Zadaniem fundacji jest skoordynowanie różnych form pomocy zwierzętom. Za środki pozyskane ze zbiórek i darowizn fundacja finansuje leczenie i karmienie kotów bezdomnych i wolnożyjących. Szkoła przyłącza się do akcji zaproponowanych przez tę instytucję. Fundacja Kocia Wyspa znajduje się przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli.

Schronisko dla zwierząt Przytulisko na Wiśniowej

https://www.facebook.com/Przytulisko.na.Wisniowej/

Schronisko dla zwierząt utworzone przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt zajmuje się opieką nad bezdomnymi, skrzywdzonymi przez człowieka psami. Stara się również organizować adopcję psów. W schronisku działają wolontariusze, którzy zajmują się opieką nad zwierzętami, pozyskiwaniem funduszy lub karmy dla zwierząt, naprawą sprzętu. Organizują również tzw. Dogtrekking Wiśniowy, czyli przebiegnięcie trasy 6 do 12 km z towarzyszącymi biegaczom psami. Cel, jaki przyświeca organizatorom wydarzenia to promocja sandomierskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt. Wolontariusze z naszej szkoły uczestniczą w działaniach zmierzających do poprawy losu zwierząt.

Zamojski Ogród Zoologiczny

http://www.zoo.zamosc.pl/

Zoo w Zamościu jest jedyną tego typu placówką w województwie lubelskim i ważnym punktem na mapie turystycznej miasta i regionu. Prezentuje różnorodność flory i fauny – ok. 2000 zwierząt. Ogród zoologiczny, chcąc zaangażować dzieci i młodzież do opieki nad zwierzętami, zaproponował udział w akcji adopcyjnej zwierzęcia. Akcja ta polega na współfinansowaniu kosztów utrzymania i leczenia zwierzęcia.Nasza szkoła zaadoptowała rysia Romeo i sukcesywnie przekazuje datki oraz karmę.

 

 

 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba