E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W naszej szkole odbywają się  specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości. Zgodnie z zasadą korygowania i kompensacji usprawnia się zaburzone funkcje i umacnia mocne strony dziecka. Na terapię w pierwszej kolejności  kwalifikowani są uczniowie na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminie dostosowanym do planu lekcji uczniów.  Są nieodpłatne i dobrowolne – warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest pisemna zgoda rodziców.  

Celem terapii w klasach I – III jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności  w uczeniu się,  w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego , funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Celem terapii w klasach IV – VIII jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych konsekwencjach.

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2