E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Warunki przeprowadzenia sprawdzianu 2020r.
predyspozycji językowych - online

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Zarządzenie Nr 7/2020/ CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2020r.

 

UCHWAŁA NR L/677/2017RADY MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA SANDOMIERZ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU


OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (ZGŁOSZENIE)

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (WNIOSEK)

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych i dwujęzycznych

Zarządzenie Nr 20/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Regulamin rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych

Potwierdzenie woli - oddziały dwujęzyczne

 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu Została tam m. in. zamieszczona instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów.


Zapraszamy do Czwórki!

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba