E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej.

 Pracownia dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Całkowity koszt zadania 75.000,00 zł. w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach 60.000,00 zł (dotacja w kwocie 60.000,00 zł. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz, którego całkowity koszt wynosi 75.000,00 zł.)

Główne cele edukacji ekologicznej w oparciu o pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach programu:

Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych
Poniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez organizacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska.
Integracja i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek związanych z działalnością ekologiczną.

 

Główne cele edukacji ekologicznej w oparciu o pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach programu:

  1. Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych
  2. Poniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez organizacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska.
  3. Integracja i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek związanych z działalnością ekologiczną.

W roku 2017/2018 odbyły się zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych:

Ekologiczna gra leśna

Eko puzzle

Alternatywne źródła energii

Meteorologiczne zajęcia terenowe w szkolnej stacji meteorologicznej


  1. Obserwacje i zajęcia badawcze    Zajęcia dla przedszkolaków - Dzień Otwarty Szkoły

 Zajęcia "Mali badacze przyrody"  w ramach Akademii Malucha

          W  dniu  17.05.2018 r.  odbyły się kolejne zajęcia dla przedszkolaków  w ramach Akademii  Malucha. Zajęcia były przygotowane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz uczniów klas VII i III z oddziałów gimnazjalnych. Mali odkrywcy mogli podziwiać niesamowite eksperymenty oraz wykonywać wraz z uczniami proste doświadczenia. Uczestniczyli również w pokazach urządzeń napędzanych alternatywnymi źródłami energii oraz prowadzili obserwacje obiektów przyrodniczych.

          Zajęcia wzbudziły ogromny entuzjazm i zainteresowanie  przedszkolaków, a także ich rodziców.

          Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Modras, Barbara Wieczorek, Bożena Brzezowska, Alojzy Ciszkiewicz.

 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba