Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej.

 

Pracownia dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Całkowity koszt zadania 75.000,00 zł. w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach 60.000,00 zł (dotacja w kwocie 60.000,00 zł. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz, którego całkowity koszt wynosi 75.000,00 zł.)

Główne cele edukacji ekologicznej w oparciu o pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach programu:

Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych
Poniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez organizacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska.
Integracja i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek związanych z działalnością ekologiczną.