E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody
 „Czwórka na szóstkę”
 (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 6/2018 w dniu 15.05.2018 r.)
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę” i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
Art.2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sandomierz.
Art.3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, pozostałych aktach prawnych oraz niniejszego Statutu.
Art.4
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, ich związków oraz spółdzielni socjalnych.
Art.5
Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Stowarzyszenie „Czwórka na Szóstkę”.
Art. 6
Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.
Art.7
Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych oraz ich obsługi może zatrudniać pracowników oraz współpracowników na umowy cywilnoprawne.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 Art.8
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz nie ma celu zarobkowego.
Art. 9
Celem Stowarzyszenia jestwspomaganie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu, zwanej dalej „Szkołą”, w realizacji jej zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym w rozwoju bazy dydaktycznej i sportowej Szkoły, w upowszechnianiu wśród uczniów kultury fizycznej i sportu oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy Szkoły z instytucjami oświatowymi oraz pozostałymi partnerami społecznymi, prywatnymi i publicznymi.
Art. 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie:
1) edukacji ioświaty, w tym poprzez wspomaganie Szkoły w zakupie pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia,  remontów pomieszczeń i obiektów szkolnych, współpracę w rozszerzaniu oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły, wyrównywanie szans edukacyjnych;
2) działalności wychowawczej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej na rzecz dzieci i młodzieży, w tympoprzezorganizowanie imprez, cyklicznych zajęć i projektów;
3) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, w tym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tymwspieranie uczniów, rodziców i Szkoły w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
5) pomocy społecznej, w tym pomocy uczniomi ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych uczniów i rodzin i osób orazprzeciwdziałanieuzależnieniom i patologiom społecznym;
6) działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
7) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między uczniami i ich rówieśnikami;
8) promocji i organizacji wolontariatu wśród uczniów Szkoły.
2. Stowarzyszenie realizując swoje działania statutowe współpracuje z zainteresowanymi instytucjami i podmiotami oraz gromadzi fundusze na realizację celów statutowych.
3. Stowarzyszenie promuje Szkołę i swoją działalność poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły i jej uczniów.
4. Działania określone w ust. 1 Stowarzyszenie w miarę możliwości może prowadzić także wobec uczniów innych szkół na terenie Sandomierza i powiatu sandomierskiego.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 Art.11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Art.12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Art.13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
Art.14
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.
Art.15
1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.
2. Członkowie mogą być pracownikami Stowarzyszenia lub współpracować z nim na mocy umów cywilnoprawnych, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez Stowarzyszenie.
Art.16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,
2) skreślenie z listy członków uchwałą  Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
4) zgon członka.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały przez  Zarząd.
3. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd.
Art.17
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.
2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały  Zarządu.
Art. 18
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 19
Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji jego osiągnięć, dorobku i działań, a szczególnie:
1) osoba publiczna (np. poseł, radny),
2) członkowie innych organizacji społecznych wspierających wdrażanie nowych rozwiązań wypracowanych przez Stowarzyszenie,
3) pracownicy nauki, którzy propagują nowe rozwiązania i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie, lub w inny sposób przyczyniają się do popularyzacji jego dorobku.
Art.20
1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia przysługuje członkom i pracownikom Stowarzyszenia.
2. Kandydatury muszą być szczegółowo umotywowane i udokumentowane.
Art.21
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Art.22
Korzystanie z pomocy Stowarzyszenia na zasadach ogólnych oznacza, że członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą otrzymać pomoc lub świadczenia na takich samych zasadach jak wszystkie inne osoby uprawnione do takiej pomocy lub świadczenia usług, przy czym posiadany przez Stowarzyszenie sprzęt techniczny lub urządzenia doraźnie mogą być im udostępnione nieodpłatnie.
Art.23
Członkowie oraz pracownicy osobiście i za pośrednictwem osób bliskich powinni w swoich miejscach pracy i firmach propagować cele Stowarzyszenia oraz stwarzać klimat wsparcia oraz pomocy materialnej i intelektualnej dla jego działań.
 ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 Art.24
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie,
–  Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 
WALNE ZGROMADZENIE
 Art.25
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Art. 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena działalności Stowarzyszenia,
3) wybór  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi,
6) uchwalanie zmian w statucie,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
10) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
Art. 27
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje  Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd przesyła pisemnie lub pocztą elektroniczną członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Art. 28
1. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.
2. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
Art. 29
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.
Art. 30
W obradach Walnego Zgromadzenia udział biorą:
1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia i członkowie honorowi będący obywatelami polskimi,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi będący cudzoziemcami oraz zaproszeni goście.
Art.31
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez  Zarząd:
1) na podstawie uchwały  Zarządu,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
 ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Art.32
1.  Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2.  Zarząd może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.
3. Organizację i tryb pracy  Zarządu określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez  Zarząd.
Art.33
1.  Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch zastępców Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.
2. Wybór Prezesa spośród członków  Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie  Zarząd konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.
3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków  Zarządu w czasie trwania kadencji  Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty  Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, do której końca upłynął nie więcej niż rok, Zarząd wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.
5. Członkowie  Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie  Zarządu. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Art.34
Do kompetencji  Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania,
3) ustalanie planów poszczególnych działań statutowych oraz powierzonych lub wspartych zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzanie utraty przez nich członkostwa
7) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
8) powoływanie rad konsultacyjnych, programowych i wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
Art. 35
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza  Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych są upoważnieni:
1) dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa,
2) członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
Art. 36
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.
Art. 37
1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia  Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia kierowane przez Dyrektora.
2. Skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Dyrektor, a zatwierdza  Zarząd.
3. Biuro Stowarzyszenia koordynuje działania administracyjno – finansowo – kadrowe Stowarzyszenia.
4. Zakres kompetencji Dyrektora określa  Zarząd.
 
KOMISJA REWIZYJNA
Art. 38
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami  Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach  Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
1) Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
2) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
Art. 39
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
1) przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) kontrolowania opłacania składek członkowskich,
3) składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi,
4) przedstawiania  Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
5) uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 
ROZDZIAŁ VII
RADA PROGRAMOWA STOWARZYSZENIA
 Art. 40
1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje inicjatywa w sprawie utworzenia Rady Programowej Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opiniowanie i doradzanie władzom Stowarzyszenia.
Art. 41
W skład Rady Programowej mogą być powoływani członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, osoby reprezentujące członków wspierających, a także sympatycy Stowarzyszenia nie będący jego członkami w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Rady.
Art. 42
 Zarząd powołuje Radę Programową w liczbie członków przez siebie ustalonej.
 
ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
 Art. 43
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i środki finansowe.
Art. 44
Na dochody Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje i pozostałe dofinansowania,
3) zapisy i darowizny,
4) środki ze zbiórek publicznych.
 
ROZDZIAŁ IX
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 Art. 45
1. Zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 
 

Back to top